Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošÄ‡u za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06, 4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11 i 68/13.), OPĆINA PIROVAC sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, OIB: 87230563759, kao jedini član društva VRILO d.o.o. sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 100008939, OIB: 84014382315, Uprava trgovačkog društva „VRILO“ d.o.o. Pirovac objavljuje

N A T J E Č A J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta tržnice na malo i prodajnih mjesta ribarnice na tržnicu - dvogodišnji zakup


I. PREDMET NATJEÄŒAJA

Predmet ovoga natječaja čine lokacije na tržnici naselja Pirovac koje će se davati u zakup od 20. svibnja 2020. do 20. svibnja 2022. Povjerenstvo za provedbu natječaja tvrtke VRILO d.o.o. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) davati će lokacije sukladno odredbama ovoga natječaja.

Određuju se vrsta i broj lokacija, kako slijedi:

Prodajno mjesto ribarnice:

- namjena: prodaja svježe ribe, školjkaša i sl. – 1 lokacija (prodaja u kontejneru: mjesto broj 3 )

- početna cijena: 10.000,00 kn godišnje + PDV

Prodajno mjesto tržnice na malo:

- namjena: prodaja voća i povrća i sl. – 25 lokacija (mjesta brojevi od 6 od 30 izuzev broja 15 koji nije predmet natječaja)

- početna cijena: 3.500,00 kn godišnje + PDV

II. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 1.000,00 kn. Prilikom potpisivanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa. Jamčevina se uplaćuje u korist žiro-računa tvrtke Vrilo d.o.o., broj: HR8723400091110649245, model: HR00, poziv na broj: 01-OIB.

Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na tržnici (mjesta ribarnice ili tržnice na malo), a on u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o tome ne pristupi potpisivanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.

Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na tržnici, iznos jamčevine bit će mu vraćen u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

III. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: VRILO d.o.o., Kralja Krešimira IV 6, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za tržnicu“. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave.

Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati. Neće se razmatrati ni ponude ponuditelja, koji su prethodnih godina bili korisnici tržnice, a nisu se pridržavali uvjeta dosadašnjih natječaja i reda na tržnici, kao ni ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema tvrtki Vrilo d.o.o. po bilo kojoj osnovi.

IV. UVJETI NATJEÄŒAJA

Pismena ponuda mora sadržavati:

1. dokaz o uplati jamčevine,

2. puni naziv ponuditelja (ime i prezime, adresa, telefon/faks),

3. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog,

strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),

4. brojčanu oznaku lokacije za koju se natječe s vrstom prodajnog mjesta (ribarnica ili tržnica na malo i broj lokacije),

5. iznos ponuÄ‘ene natječajne cijene – najmanje u visini početne cijene.

V. IZBOR PONUDA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po pojedinoj lokaciji je najviša ponuÄ‘ena cijena, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente pod točkom IV. ovoga natječaja.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Po dobivanju obavijesti o dodijeljenoj lokaciji, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti potpisivanju ugovora o korištenju prodajnog mjesta tržnice. U protivnom smatra se da je isti odustao, a dodijeljena lokacija, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se drugom ponuditelju.

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima. Sastavni dio ovoga natječaja čine prilog s grafičkim prikazom položaja lokacija, te obrazac ponudbenog lista.

Broj: 08/20

Pirovac, 11. svibnja 2020.

Share this Post