Glomazni otpad je otpad iz kućanstva, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, većih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Na području Općine Pirovac krupni (glomazni) komunalni otpad će korisnik usluge odvoziti na lokaciju koju isporučitelj koristi kao privremeno odlagalište. Na zahtjev korisnika usluge isporučitelj usluge će izvršiti uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada uz naplatu obavljene usluge. Korisnik usluge tijekom kalendarske godine može u dva navrata odložiti najviše do 2 m3 krupnog (glomaznog) komunalnog otpada bez plaćanja naknade.

Iznimno, ukoliko korisnik usluge ima potrebu odložiti veću količinu krupnog (glomaznog) komunalnog otpada od propisane količine, tada plaća naknadu za odlaganje otpada sukladno cjeniku isporučitelja usluge.

Kako bi iskoristili pravo odvoza glomaznog otpada, molimo da nas kontaktirate na broj 022/466-155 i predbilježite se za odvoz.

 

Share this Post