Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06, 4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11 i 68/13.), OPĆINA PIROVAC sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, OIB: 87230563759, kao jedini član društva VRILO d.o.o. sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 100008939, OIB: 84014382315, Uprava trgovačkog društva „VRILO“ d.o.o. Pirovac objavljuje

N A T J E Č A J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta tržnice na malo i prodajnih mjesta ribarnice na tržnicu u 2014.

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja čine lokacije na tržnici naselja Pirovac koje će se davati u zakup u 2014. godini. Povjerenstvo za provedbu natječaja tvrtke VRILO d.o.o. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) davati će lokacije sukladno odredbama ovoga natječaja.

Određuju se vrsta i broj lokacija, kako slijedi:

Prodajno mjesto ribarnice:

- namjena: prodaja svježe ribe, školjkaša i sl. – 5 lokacija (mjesta brojevi od 1 do 5)

- početna cijena: 10.000,00 kn

Prodajno mjesto tržnice na malo:

- namjena: prodaja voća i povrća i sl. – 25 lokacija (mjesta brojevi od 6 od 30)

- početna cijena: 3.500,00 kn

II. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 1.000,00 kn. Prilikom potpisivanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa. Jamčevina se uplaćuje u korist žiro-računa tvrtke Vrilo d.o.o., broj: HR8723400091110649245, model: HR02, poziv na broj: 01-OIB.

Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na tržnici (mjesta ribarnice ili tržnice na malo), a on u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o tome ne pristupi potpisivanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.

Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na tržnici, iznos jamčevine bit će mu vraćen u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

III. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: VRILO d.o.o., Kralja Krešimira IV 6, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za tržnicu 2014.“. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave.

Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati. Neće se razmatrati ni ponude ponuditelja, koji su prethodnih godina bili korisnici tržnice, a nisu se pridržavali uvjeta dosadašnjih natječaja i reda na tržnici, kao ni ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema tvrtki Vrilo d.o.o. po bilo kojoj osnovi.

IV. UVJETI NATJEČAJA

Pismena ponuda mora sadržavati:

1. dokaz o uplati jamčevine,

2. puni naziv ponuditelja (ime i prezime, adresa, telefon/faks),

3. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog,

strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),

4. brojčanu oznaku lokacije s vrstom prodajnog mjesta (ribarnica, tržnica na malo),

5. iznos ponuđene natječajne cijene – najmanje u visini početne cijene.

V. IZBOR PONUDA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po pojedinoj lokaciji je najviša ponuđena cijena, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente pod točkom IV. ovoga natječaja.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Po dobivanju obavijesti o dodijeljenoj lokaciji, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti potpisivanju ugovora o korištenju prodajnog mjesta tržnice. U protivnom smatra se da je isti odustao, a dodijeljena lokacija, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se drugom ponuditelju.

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

Broj: 01/14

Pirovac, 13. svibnja 2014.

UPRAVA TRGOVAČKOG
DRUŠTVA VRILO d.o.o.

DIREKTOR

Antun Klipa,
mag. phil., mag. relig.


vrilo trznica natjecaj prilog2014

OBAVIJEST o načinu zaprimanja prigovora potrošača

Potrošači pisani prigovor mogu podnijeti osobno u poslovnim prostorijama Vrilo d.o.o., K. Krešimira IV 6., Pirovac  ili pismeno na adresi : VRILO d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, Služba za korisnike, K. Krešimira IV. 6, 22213 Pirovac, ili putem elektroničke pošte na adresu: sluzba.za.korisnike@vrilo.hr. LJETNI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADA Ljetni Vozni Red


ZIMSKI VOZNI RED

ZIMSKI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADA

Cjenik pogrebnih usluga

cjenik groblje

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

kriteriji nacin pruzanja