Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06, 4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11 i 68/13.), OPĆINA PIROVAC sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, OIB: 87230563759, kao jedini član društva VRILO d.o.o. sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 100008939, OIB: 84014382315, zbog povećanja opsega posla, Uprava trgovačkog društva „VRILO“ d.o.o. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunjavanje radnih mjesta

 

  1. Vozač teretnih i specijalnih vozila – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

- Stručni uvjeti: SSS vozač motornih vozila, mehaničar, 1 godine radnog iskustva, vozačka dozvola C kategorije

  1. Higijeničar za utovar i istovar komunalnog otpada – 4 izvršitelj/ica na određeno vrijeme


- Stručni uvjeti: osnovna škola, 1 godine radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj kandidati obvezno prilažu: životopis, domovnica (preslika),dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu,dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika), uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz o sposobnosti upravljanja c kategorijom vozila (pod 1.)

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: „VRILO“ d.o.o., Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom: „Natječaj za popunu radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o.

Broj: 02/14

Pirovac, 20. svibnja 2014.

UPRAVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Direktor Društva

Antun Klipa,

mag.phil, mag.relig.

OBAVIJEST o načinu zaprimanja prigovora potrošača

Potrošači pisani prigovor mogu podnijeti osobno u poslovnim prostorijama Vrilo d.o.o., K. Krešimira IV 6., Pirovac  ili pismeno na adresi : VRILO d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, Služba za korisnike, K. Krešimira IV. 6, 22213 Pirovac, ili putem elektroničke pošte na adresu: sluzba.za.korisnike@vrilo.hr. LJETNI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADA Ljetni Vozni Red


ZIMSKI VOZNI RED

ZIMSKI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADA

Cjenik pogrebnih usluga

cjenik groblje

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

kriteriji nacin pruzanja