VRILO društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u , za obavljanje komunalnih djelatnosti, Kralja Krešimira IV 6, 22213 PIROVAC, objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila u vlasništvu VRILO d.o.o. Pirovac

I. PREDMET NATJEÄŒAJA

Ovim Javnim pozivom VRILO d.o.o., Pirovac (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) objavljuje prodaju vozila u svom vlasništvu pod uvjetima i na način utvrÄ‘en tekstom Javnog poziva.

• Vrsta vozila: N3, teretno vozilo
• Marka vozila: IVECO
• Tip vozila: EUROCARGO C-105942
• Model: ML 150 E 18
• Broj šasije: ZCFA1LD0002318618
• Vrsta goriva: DIESEL
• Radni obujam: 5861 cm³
• Snaga motora: 130 kW
• Boja vozila: VIŠEBOJAN
• PrijeÄ‘eni kilometri: 120437 km
• U prometu od: 1999. godine
• Datum prve registracije: 07.08.2001.godine
• Oblik karoserije: radno vozilo
• Vozilo registrirano: NE

POÄŒETNA CIJENA VOZILA: 40.000,00 kn (bez PDV-a)

II. JAMÄŒEVINA

U Javnom pozivu mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od najmanje 10,00 % od iznosa početne cijene vozila propisane točkom I., na račun broj IBAN: HR87 23400091110649245 otvoren kod Privredna banka Zagreb d.d.., uz naznaku „jamčevina za kupnju vozila“.

III. MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE OBVEZUJUĆIH PONUDA

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici, zaključno s 28. studenog 2022., do 11:00 sati, na adresu: VRILO d.o.o. Kralja Krešimira IV 6, 22213 PIROVAC S naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju vozila Iveco“.

Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponuda (28. studenog 2022., do 11:00 sati) neće se razmatrati, već će se neotvorene vratiti ponuditelju. Pravovremena ponuda smatra se ponuda ponuditelja pristigla na navedenu adresu do navedenog roka.

IV. MJESTO, DATUM I SAT OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda održati će se 28. studenog 2022. godine, u 11:00 sati, u zgradi Vrilo d.o.o., Kralja Krešimira IV 6, Pirovac.

Otvaranje ponuda će biti javno. Postupak otvaranja ponuda provesti će Povjerenstvo za provedbu putem javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila koje je imenovano Odlukom.

V. OBVEZUJUĆA PONUDA MORA SADRŽAVATI

1. U ponudi mora biti navedeno :
-ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište i OIB te broj telefona / e-mail radi kontakta, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB te broj telefona /e-mail radi kontakta,
- naziv predmeta prodaje,
- brojkom točno ispisanu ponuđenu cijenu izraženu u HRK bez PDV-a,
- naziv banke i podatak o IBAN broju računa za povrat jamčevine ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena ili u slučaju poništenja javnog poziva,
- obvezujuća ponuda mora biti potpisana.

2. Ponuditelji svojoj ponudi prilažu dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

VI. OSTALI UVJETI

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu za prikupljanje obvezujućih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu propisanu točkom II.

Vozilo se prodaje po sistemu „viÄ‘eno – kupljeno“, čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitetu kupljene robe. Najpovoljnija ponuda je ponuda koja ispunjava sve uvjete propisane javnim pozivom s najvišom ponuÄ‘enom cijenom.

Kupac i prodavatelj sklopit će kupoprodajni ugovor kojim će se urediti isporuka i plaćanje te ostale pojedinosti vezane uz preuzimanje vozila. Mjesto isporuke je parking u ul Kralja Krešimira IV, Pirovac. Sve troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, kao i porez, snosi kupac. Nakon odabira ponuditelja uplaćena jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu.

U slučaju da ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija odustane od kupovine ili ako ne zaključi kupoprodajni ugovor u roku od 8 (slovima: osam) dana od njegove dostave od strane prodavatelja, gubi pravo na povrat jamčevine te se u tom slučaju vozilo može prodati prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju. Uplaćeni iznos jamčevine vraća se sudionicima koji poslije izvršenog Javnog poziva ne postanu kupci vozila ili u slučaju poništenja Javnog poziva.

Prodavatelj zadržava pravo poništiti Javni poziv, odnosno odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja i pri tom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Vozilo se može razgledati svakog radnog dana na adresi Put Sv. Ante b.b., u vremenu od 09:00 do 13:00 sati, samo uz prethodnu najavu od najmanje 24 sata, telefonski na 022 466 155 ili e-mailom na: info@vrilo.hr

Povjerenstvo za provedbu

Share this Post