Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06, 4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11 i 68/13.), OPĆINA PIROVAC sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, OIB: 87230563759, kao jedini član društva VRILO d.o.o. sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 100008939, OIB: 84014382315, Uprava trgovačkog društva „VRILO“ d.o.o. Pirovac objavljuje
 
N A T J E Č A J 
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta tržnice na malo i prodajnih mjesta ribarnice na tržnicu  - dvogodišnji zakup
 
 
I. PREDMET NATJEČAJA
 
Predmet ovoga natječaja čine lokacije na tržnici naselja Pirovac koje će se davati u zakup od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2025. Povjerenstvo za provedbu natječaja tvrtke VRILO d.o.o. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) davati će lokacije sukladno odredbama ovoga natječaja.
 
Određuju se vrsta i broj lokacija, kako slijedi:
 
Prodajno mjesto ribarnice:
 
     - namjena: prodaja svježe ribe, školjkaša i sl. – 1 lokacija (prodaja u kontejneru: mjesto broj 4 )
     - početna cijena: 1.327, 23 € godišnje + PDV
 
Prodajno mjesto tržnice na malo:
 
     - namjena: prodaja voća i povrća i sl. – 25 lokacija (mjesta brojevi od 6 od 30 izuzev broja 14, 17 i 18 koji nisu predmet natječaja)
     - početna cijena: 464,53 € godišnje + PDV
 
 
II. JAMSTVO ZA PONUDU
 
            Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 132,72 €. Prilikom potpisivanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa. Jamčevina se uplaćuje u korist žiro-računa tvrtke Vrilo d.o.o., broj: HR8723400091110649245, model: HR00, poziv na broj: 01-OIB.
 
            Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na tržnici (mjesta ribarnice ili tržnice na malo), a on u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o tome ne pristupi potpisivanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.
 
            Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na tržnici, iznos jamčevine bit će mu vraćen u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.
 
 
III. DOSTAVLJANJE PONUDA
 
            Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: VRILO d.o.o., Kralja Krešimira IV 6, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za tržnicu“. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave.
 
            Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati. Neće se razmatrati ni ponude ponuditelja, koji su prethodnih godina bili korisnici tržnice, a nisu se pridržavali uvjeta dosadašnjih natječaja i reda na tržnici, kao ni ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema tvrtki Vrilo d.o.o. po bilo kojoj osnovi.
 
 
IV. UVJETI NATJEČAJA
 
            Pismena ponuda mora sadržavati:
 
  • dokaz o uplati jamčevine, puni naziv ponuditelja (ime i prezime, adresa, telefon/faks), 
  • dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog, 
  • strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra), 
  • brojčanu oznaku lokacije za koju se natječe s vrstom prodajnog mjesta (ribarnica ili tržnica na malo i broj lokacije), 
  • iznos ponuđene natječajne cijene – najmanje u visini početne cijene.
 
 
V. IZBOR PONUDA
 
            Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po pojedinoj lokaciji je najviša ponuđena cijena, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente pod točkom IV. ovoga natječaja.
 
 
VI. OSTALE NAPOMENE
 
            Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od  8 dana od dana otvaranja ponuda. Po dobivanju obavijesti o dodijeljenoj lokaciji, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti potpisivanju ugovora o korištenju prodajnog mjesta tržnice. U protivnom smatra se da je isti odustao, a dodijeljena lokacija, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se drugom ponuditelju.
 
            Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima. Sastavni dio ovoga natječaja čine prilog s grafičkim prikazom položaja lokacija, te obrazac ponudbenog lista.
 
 
Broj: 01/23
Pirovac, 23.05.2023.
 
UPRAVA TRGOVAČKOG
DRUŠTVA VRILO d.o.o.
 
 
GRAFIČKI PRIKAZ LOKACIJA

Share this Post