GODIŠNJE IZVJEŠÄ†E

2022. godina Download

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) ureÄ‘eno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ureÄ‘eno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U skladu sa čl. 27. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

NAPOMENA: uvjeti za ponovnu uporabu informacija objavit će se po objavi Pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se sukladno čl. 31. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacija propisati detaljni uvjeti ponovne uporabe informacija u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama kao i sadržaj i način objave dozvola kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.


Vrilo d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje društva Vrilo d.o.o. na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: +385 22 466 155
  2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje:info@vrilo.hr
  3. poštom ili osobno na adresu: VRILO D.O.O., Zagrebačka 23, 22213 Pirovac

Dokumenti

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije


Službenik za informiranje

Vinko Letica
Vrilo d.o.o.
Zagrebačka 23, 22213 Pirovac
Tel.: +385 (0)22 466 155
E-mail:info@vrilo.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati


Pravo na pristup informacija određeno je:

Opći propisi

•    Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
•    Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
•    Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
•    Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
•    Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
•    Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
•    Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i graÄ‘ana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
•    Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu voÄ‘enja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
•    Kriterij za odreÄ‘ivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
•    Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU 

•    Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
•    Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
•    Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

Share this Post