Sukob interesa izmeÄ‘u naručitelja i gospodarskog subjekta po ZJN 2016. obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:
1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u
upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Gospodarskim subjektom smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Predstavnikom naručitelja u smislu ZJN 2016 smatra se:

  1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog, upravljačkog  ili nadzornog tijela naručitelja,
  2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu i
  3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave i
  4. osobe iz točaka 1., 2. i 3.  kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

Odredbe o sukobu interesa iz članka 76 ZJN 2016. primjenjuju se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz  točke 1. (čelnika tijela naručitelja, člana upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela naručitelja).

Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

POPIS gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Share this Post